• คลินิกอายุรกรรม (Medicine Clinic)

คลินิกอายุรกรรม (Medicine Clinic)

คลินิกอายุรกรรม มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไป  ให้บริการตรวจ  ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่าง ๆ  ทั่วไป  สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูง  โรคติดเชื้อต่าง ๆ  โรคปอด  โรคไต  โรคเลือด โรคระบบประสาท โรคทางจิต โรคด้านต่อมไร้ท่อ โรคทางเดินอาหาร ฯลฯ   พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในการรักษาที่เต็มไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วในการตรวจรักษา    

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 1 อาคาร2 เวลา 07.00 21.30 น.

รายชื่ออายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.สุพิณ มหาพรรณ

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

,8-15 น. / อา. 17-22 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.สุเมธ สรรพวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

-ศ. 8-16 .

นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

-พฤ. 8-17 . / ศ. 8-20 . (อาคาร 1)

พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-17 .

นพ.เทอดเกียรติ กังวาลวงศ์สกุล

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-17 . (สัปดาห์ที่ 2,4,5)

นพ. วิทวัส จริยโกศล

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-12 . / อา. 16-20 .

แพทย์ทางเดินอาหาร

นพ.ราชิน ไพบูลย์พร

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เวลาออกตรวจ:

จ. 8-20 . / พฤ. 17-20 . / ศ. 8-16 . / ,อา. 9-13 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.สามชัย วินะยานุวัติคุณ

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เวลาออกตรวจ:

ส. 13-16 .

นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เวลาออกตรวจ:

จ. 8.30-12 น. / อ,พฤ. 12.30-15 . / พ,ศ. 8.30-20 . / ,อา (สัปดาห์ที่ 1,3,5) 9-13 .

พญ.ทัศนีย์ ศรีประยูร

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เวลาออกตรวจ:

อ. 16-20 .

แพทย์ด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง          

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

เวลาออกตรวจ:

จ. 9-12 น. / พ. 17-19 น. / ส. 9-11 น.

พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล (แพทย์เด็ก)

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-12 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี (แพทย์เด็ก)

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 17-20 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

นพ.รัฐพงศ์ จิวะรังสินี

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

เวลาออกตรวจ:

อ. 17-20 น.

 

แพทย์ด้านประสาทวิทยา

นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ:

จ. 17.30-20 . / พฤ. 13.30-16 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน 1 วัน

นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา (โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม โรคปวดศีรษะ โรคเวียนศีรษะ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)

เวลาออกตรวจ:

อ. 10-20 น. / พ-ศ. 9-20 น. / ส. 8-20 น.

นพ.สมชาย โตวณะบุตร

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา (โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม โรคปวดศีรษะ โรคเวียนศีรษะ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)

เวลาออกตรวจ:

จ,ส. 8-16 น. / พ 8-12 น.

นพ.ณราดล โตวณะบุตร

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา(โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม โรคปวดศีรษะ โรคเวียนศีรษะ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-16 น.

พญ.อัจฉราวัลย์ ทองหยวก

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา (สำเร็จแพทย์ศาสตร์จาก ม.เชียงใหม่ เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา สำเร็จจาก สถาบันประสาทวิทยา)

เวลาออกตรวจ:

จ. 13-20 น.

แพทย์ด้านโรคไขข้อ

พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล       

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

เวลาออกตรวจ:

พ. 17.30-20 น. (สัปดาห์ที่ 1)

พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 17-20 น. / ส. 7.30 – 10 น. (สัปดาห์ที่ 2,4) *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า

แพทย์ด้านโรคหัวใจ

นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ:

,ศ. 18-19.30 .

นพ.ทองดี วสุธารา

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ:

อา. 10-11 . (สัปดาห์ที่ 1,3) *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

นพ.บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ:

อ. 17-22 น.

นพ.วิชัย อังคเศกวินัย

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ:

-. 14-20 . /พฤ. 17-20 น. / . 13-20 . / . 8-14 .

แพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ / โรคปอด

นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล 

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

เวลาออกตรวจ:

พ. 18.30-20 น. / อา. 8-12 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

นพ.รังสรรค์ บุษปาคม

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

เวลาออกตรวจ:

ส. 10-12 น.

นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย             

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

เวลาออกตรวจ:

ส. 9-12 น.

แพทย์ด้านโรคไต

นพ.สง่า นิลวรางกูร

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาออกตรวจ:

ส. 12-13 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า

พญ.วรรณา  เปรมประวัติ  

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาออกตรวจ:

จ-ศ. 8-17 น. / อา. (สัปดาห์ที่ 1,3) 8-17 น.

พญ.ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาออกตรวจ:

ศ. 18-22 น.

แพทย์โรคเลือด

นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด

เวลาออกตรวจ:

อ. 18.30-20 น. / ส. 8.30-11.30 น.

พญ.ชุติมา คุณาชีวะ

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด

เวลาออกตรวจ:

พ. 18-21.30 น. (สัปดาห์ที่ 2,4) / พฤ. 18-22 น. / อา. 18-21 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด

เวลาออกตรวจ:

,ส. 17-20 น.

นพ.วราชัย เคร่งวิรัตน์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด

เวลาออกตรวจ:

จ. 17-21 น.

พญ.หฤทัย ตันนุกิจ

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด

เวลาออกตรวจ:

,พฤ. 17-22 . / . 14-22 .

 นพ.ศุภชัย  เอกวัฒนกิจ

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

เวลาออกตรวจ:

พ. 18-22 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5) *เริ่มวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 60

นพ.สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด (ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

เวลาออกตรวจ:

อา. 18-22 น. (สัปดาห์ที่ 2,4) *เริ่มวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 60

 

แพทย์ด้านเต้านมและไทรอยด์

นพ.วิทู  กลิ่นอวล

ความชำนาญพิเศษ:

เต้านม

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 18-20 น.

นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์

ความชำนาญพิเศษ:

เต้านม

เวลาออกตรวจ:

ส. 16-18 น.

พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ความชำนาญพิเศษ:

เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม

เวลาออกตรวจ:

พ. 18-20 น. / อา. 14-16 น.

แพทย์โรคติดเชื้อ

พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย      

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เวลาออกตรวจ:

พ. 18-20 น. (สัปดาห์ที่ 2,4,5) / พฤ. 18-20 น.

พญ.สุนีย์ วงศ์เจริญ

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เวลาออกตรวจ:

พ. 1721 น. / อา. 812 น.

พญ.อรพิน เลิศวรรณวิทย์

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 17-21 น. / ส. 17-22 น.

นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เวลาออกตรวจ:

จ. 17.30-21.30 น.

พญ.สิรีธร นิมิตรวิไล

ความชำนาญพิเศษ:

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-17 . (สัปดาห์ที่ 2,4,5)

  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2