• คลินิกพัฒนาการเด็ก (Developmental Pediatric Clinic)

คลินิกพัฒนาการเด็ก (Developmental Pediatric Clinic)

คลินิกพัฒนาการเด็ก พร้อมให้บริการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติด้านการพัฒนาการของเด็ก  เช่น  ความผิดปกติของสมอง กล้ามเนื้อต่าง ๆ  เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการช้า  เด็กสมาธิสั้น  กลุ่มอาการดาวน์  เด็กที่พูดไม่ชัด หรือพูดเป็นคำได้ล่าช้ากว่าปกติ  และรวมถึงปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม เช่น เด็กที่ก้าวร้าวรุนแรง  โดยจะช่วยแก้ไขความผิดปกติด้านพัฒนาการ  และกระตุ้นการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษเหล่านี้  ประเมินภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน  โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม  นักแก้ไขการพูด  และนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาความผิดปกติและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามช่วงอายุอย่างสมวัย 

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 อาคาร2   เวลา 7.00 20.00 น.

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก

คุณ วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง

ความชำนาญพิเศษ:

กระตุ้นพัฒนาการและจิตวิทยา

เวลาออกตรวจ:

จ-ศ. 16-20 น. / ส-อา. 8-17 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ ปัทมลักษณ์  ลัธธนันท์

ความชำนาญพิเศษ:

กระตุ้นพัฒนาการและแก้ไขการพูด

เวลาออกตรวจ:

,ส 8-18.00 *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

น.อ.หญิงพรทิพย์  อินทรวิเชียร

ความชำนาญพิเศษ:

จิตวิทยา

เวลาออกตรวจ:

,อา. 9-17 น.  *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ ฑมลา  บุญกาญจน์

ความชำนาญพิเศษ:

ครูการศึกษาพิเศษ

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-13 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ ทัศนีย์  ศรีสิงห์

ความชำนาญพิเศษ:

ครูการศึกษาพิเศษ

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-17 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ สุไปรมา  ลีลามณี

ความชำนาญพิเศษ:

ครูการศึกษาพิเศษ และ กระตุ้นพัฒนาการ

เวลาออกตรวจ:

,ส. 8-17 น.  *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

รศ.พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์

ความชำนาญพิเศษ:

นักกระตุ้นพัฒนาการเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-16 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ ฐานนันท์ ชัว

ความชำนาญพิเศษ:

นักกิจกรรมบำบัด

เวลาออกตรวจ:

จ. 14-20 น. / ศ. 9-17 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ สุทธิสา อาภรณรัตน์

ความชำนาญพิเศษ:

นักกระตุ้นพัฒนาการ

เวลาออกตรวจ:

 ศ. 16-20 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ ศุภิสรา สาดะระ

ความชำนาญพิเศษ:

นักฝึกการพูด

เวลาออกตรวจ:

 อา. 9-17 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

คุณ ทศพร โอภาสเสรีผดุง

ความชำนาญพิเศษ:

นักฝึกการพูด

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-17 น. *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

พญ.พนิตษา  ยุกตะนันทน์

ความชำนาญพิเศษ:

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ:

ส. 15-18 น. (สัปดาห์ที่ 1,3) *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

*เริ่มเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 60